برنامه کنفرانس

سومین کنفرانس چالش های نوین در مدیریت و کسب وکار
برنامه کنفرانس متعاقبا و یک هفته پس از اختتام ثبت نام اعلام خواهد گردید. در این برنامه، عناوین ارائه ها، ساعت ارائه هر نویسنده، تقسیم بندی تخصصی پنل ها و ... درج خواهد شد.