سخنرانان کلیدی

سومین کنفرانس چالش های نوین در مدیریت و کسب وکار
سخنران کلیدی:

دکتر منیژه حقیقی نسب، دانشیار رشته بازاریابی، دانشگاه الزهرا 
دکتر حبیب ابراهیم پور، دانشیاررشته مدیریت، دانشگاه محقق اردبیلی