سخنرانان کلیدی

سومین کنفرانس چالش های نوین در مدیریت و کسب وکار
سخنران کلیدی:

دکتر لطفی حق آلپاکان، پروفسور دانشگاه تکنیکال استانبول