محورهای کنفرانس

سومین کنفرانس چالش های نوین در مدیریت و کسب وکار
محورهای کنفرانس آخرین نتایج و یافته های محققان و نویسندگان در زمینه های زیر می باشد


•    مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک شرکتهای بزرگ
•    مدیریت سلامت
•    مدیریت رسانه
•    رهبری سازمانی
•    کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی
•    مدیریت نوآوری
•    مدیریت تکنولوژی و نوآوری
•    مدیریت استعداد و چالش های آینده
•    یادگیری سازمانی و الگوهای ان
•    بازاریابی اسلامی
•    بازاریابی و کسب و کار در صنعت ورزش
•    کانالهای بازاریابی و توزیع
•    مدیریت و بازاریابی برند
•    ارزیابی عملکرد نیروی انسانی
•    اخلاق در سازمان
•    مسئولیت اجتماعی سازمان
•    مدیریت زنجیره تامین
•    مدیریت رفتار فرد در سازمان
•    مدیریت خرد در روابط سازمانی 
•    نواوری فرهنگی
•    روانشناسی سازمانی و کاربردی