کمیته علمی کنفرانس

سومین کنفرانس چالش های نوین در مدیریت و کسب وکار
سخنران کلیدی:

دکتر منیژه حقیقی نسب، دانشیاررشته بازاریابی، دانشگاه الزهرا
دکتر حبیب ابراهیم پور، دانشیار، دانشگاه محقق اردبیلی
کمیته علمی:
آرش شاهین، دانشگاه اصفهان
 احمدعلی خائف الهی، دانشگاه تربیت مدرس
احمدرضا قاسمی، پردیس قم، دانشگاه تهران
اسحق رسولی، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
بهنام آزادی، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
حبیب اله دعایی، دانشگاه فردوسی مشهد
داوود عبداللهی، دانشگاه فرهنگیان
داوود غلامرضایی، دانشگاه پیام نور
روح اله سهرابی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
سید عبدالرضا موسوی، دانشگاه قم
سید محمد رضا سید نورانی، دانشگاه تبریز
شهرام میرزایی دریانی، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

صدر الدین ستاری، دانشگاه آزاد اسلامی
صدیقه خورشید، دانشگاه سمنان
صمد عالی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
علی رجب زاده، دانشگاه تربیت مدرس
علی تیزرو، دانشگاه هرمزگان
علیرضا بافنده، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
علیرضا پویا، دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا مقدسی، دانشگاه بین المللی امام رضا
غلامرضا جندقی، دانشگاه تهران
فرزاد ستاری اردبیلی، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
کامران فیضی، دانشگاه علامه طباطبایی
کمال طبائیان،انجمن علمی ایران
محمد باقر بهشتی، دانشگاه تبریز
محمد باشکوه، دانشگاه محقق اردبیلی
محمد حسن زاده، دانشگاه محقق اردبیلی
محمد حسن خیرآور، سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان
محمد خیراندیش، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
محمد صادقی خوانساری، دانشگاه کومپوتنسه مادرید
محمد دوستار، دانشگاه گیلان
محمد روحی، دانشگاه آزاد اسلامی
مجید احمد لو، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
مسلم علی محمدلو، دانشگاه شیراز
مسعود ربیعه، دانشگاه شهید بهشتی
معصومه حسین زاده شهری، دانشیار مدیریت بازاریابی، دانشگاه الزهرا
میرعلی سید نقوی، دانشگاه علامه طباطبائی
ندا عبدالوند، استادیار مدیریت IT، دانشگاه الزهرا
نظام الدین فقیه، دانشگاه تهران
نورمحمد یعقوبی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 یدالله دادگر، دانشگاه شهید بهشتی

 یوسف نامور، دانشگاه آزاد اسلامی